top of page
WhatsApp Image 2021-02-03 at 18.06.48.jp

一至兩架車拍攝(影相)🎬
- 25張相
- 5小時任去任影
-  動態照
-  靜態照
- 航拍照
$ 2800起
一至兩架車拍攝(拍片)🎥
- 2:00-2:30 影片
- 6小時任去任影
-  動態片
-  靜態片
- 航拍片
$ 3800起
·兩項同時進行有九折

 


WhatsApp Image 2021-02-03 at 18.19.38.jp

廣告拍攝🎬
- 2:00-2:30 影片
- 20張相片
- 6 小時拍攝任去任影
- 一次edit (不包換歌)
-  動態片/相
-  靜態片/相
-  航拍片/相
$ 5800起

 

WhatsApp Image 2021-02-03 at 18.22.44.jp

車會/ event 拍攝🎬
- 2:00-3:00 影片
- 相片張數無限制
- 全event 拍攝
-  動態片/相
-  靜態片/相
-  航拍片/相
-技術人員跟班
$ 6800起

 

WhatsApp Image 2021-02-03 at 19.34.39.jp

動作/微電影拍攝🎥🎬
- 自訂影片
-  動態片
-  靜態片
-  航拍片
- 2 次edit(不包轉歌)
- 設計場面
-技術人員跟班
$ 6800起

bottom of page